ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN EQUI  ’N SYNC

Versie van 13 maart 2023

 

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de klant en Mevrouw Els Martin,  zelfstandige handelend als natuurlijk persoon, gevestigd te 2240 Zandhoven en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0679.807.969, hierna 'Equi'n sync’ genoemd;

 

Met ‘Klant’ wordt elke persoon, privépersoon of onderneming bedoeld die een beroep doet op de behandelingen van Equi'n sync.


Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

 • Diensten: Fysiotherapeutische behandelingen, Training, Revalidatie & Sport coaching dieren  en alle daaraan gerelateerde behandelingen in de ruimste zin van het woord, Hierna benoemd als Fysiotherapeutische behandeling, training, revalidatie en sport coaching.
 • Fysiotherapeutische behandeling: het doen van een fysiotherapeutisch onderzoek bij dieren, alsmede het verlenen van een volledige fysiotherapeutische behandeling waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een klant dan wel het dier in een consult.
 • Training:het uitvoeren van een fysieke training van het dier waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een klant dan wel het dier in een trainingssessie.
 • Sport Coaching: Individuele, op maat gemaakte sportbegeleiding waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een klant dan wel het dier in een coachingsessie.
 • Revalidatie: het uitvoeren van gerichte fysieke oefentherapie onder advies van de behandelende dierenarts met hetdier waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een klant dan wel het dier in een sessie revalidatie.
 • Opdracht:een overeenkomst conform het principe van een inspanningsverbintenis waarbij tegen betaling van een vergoeding door de klant, de klant om een advies en/of fysiotherapie behandeling, training, revalidatie of sport coaching verzoekt en Equi ’n sync dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van Equi ‘n sync een fysiotherapie behandeling, training, revalidatie of sport coaching te starten waarbij de klant op welke wijze dan ook heeft aangegeven dit aanbod te (zullen) accepteren.
 • Dieren: Paarden, pony’s en andere kleine huisdieren, zoals bijvoorbeeld, en niet-limitatief opgesomd,: honden en katten.
 • Consult: alle activiteiten op het gebied van fysiotherapeutische behandelingen, (revalidatie)training, sportbegeleiding, alsook alle activiteiten die er algemeen verband mee houden.


Artikel 2 – Algemeen

§1. Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de Klant en Equi’n sync.

§2. Laatstgenoemde oefent haar activiteiten uit op het gebied van fysiotherapeutische behandelingen, (revalidatie)training, sportbegeleiding bij dieren, alsook alle activiteiten die er algemeen verband mee houden.

§3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de behandelingen die Equi’n sync verricht en waarvoor de Klant zijn akkoord heeft gegeven, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.

§4. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene voorwaarden. Ze kunnen te allen tijde door Equi’n sync worden gewijzigd, op voorwaarde dat ze zo snel mogelijk aan de Klant worden meegedeeld. De nieuwe versie van de algemene voorwaarden zal alleen van toepassing zijn op contracten die na de inwerkingtreding ervan worden gesloten.

§5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke afspraak die door de Klant via de website, telefonisch of via sociale media kanalen wordt gemaakt. Ze hebben betrekking op de volledige contractuele relatie tussen Equi’n sync en de Klant, vanaf het maken van de afspraak tot de betaling en uitvoering van de behandeling.


Artikel 3 - Prijzen

§1. De prijzen voor de behandelingen staan weergeven op de Website (www.equinsync.be) van Equi’n sync.

§2. Bovendien wordt voor consultaties aan huis een kilometervergoeding aangerekend per gereden km vanuit  de maatschappelijke zetel van Equi’n sync. De kilometervergoeding kan enkel gedeeld worden door verschillende eigenaars op hetzelfde behandeladres.

§3. De op de website vermelde prijzen en kilometervergoedingen zijn geldig op de datum van raadpleging en kunnen worden gewijzigd. De definitieve prijs wordt aan de Klant meegedeeld op het ogenblik van het maken van een afspraak via de website, telefonisch of via andere sociale media kanalen.

§4. De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Het is bedoeld om de door Equi’n sync aangeboden behandelingen voor te stellen. De informatie op de website is aan verandering onderhevig. De Klant wordt derhalve verzocht de informatie waarover hij beschikt te controleren alvorens contact op te nemen. In geen geval zal Equi’n sync contractueel gebonden zijn door enige informatie die op de Website ter beschikking wordt gesteld.

§5. Indien gewenst kan de Klant op zijn verzoek vooraf een raming opvragen aan Equi’n sync van de te verwachten kosten. Deze raming is een schatting en is niet-bindend. Om eventuele misverstanden te vermijden, verbinden partijen zich om deze raming te ondertekenen. Kostenramingen omvatten uitsluitend de op deze raming specifiek vermelde fysiotherapeutische behandelingen, trainingen, revalidatie en/ of sport coaching. De kosten van vervolgsessies, nabehandelingen en/of onverwachte dan wel al dan niet voorzienbare complicaties zijn nimmer bij een afgesproken dan wel geschatte prijs inbegrepen en komen altijd volledig voor rekening van de klant.

§6. In geval van wijziging van de grondstofprijzen, van de lonen, van de sociale lasten of van de belastingen, kan Equi’n sync het bedrag wijzigen dat aanvankelijk aan de Klant werd medegedeeld. In dat geval zal Equi’n sync de Klant schriftelijk van deze wijziging in kennis stellen alvorens met de behandelingen te beginnen.

§7. Equi’n sync geniet van de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. De genoemde tarieven zijn exclusief BTW en andere wettelijke heffingen.


Artikel 4 – Akkoord van de Klant en contractuele documenten

§1. Een overeenkomst met Equi’n sync komt tot stand nadat de klant gevraagd heeft om een behandeling en Equi’n sync aangegeven heeft de behandeling te zullen uitvoeren. Afspraken kunnen gemaakt worden via de website, telefonisch of via verschillende social media kanalen.

§2. Equi’n sync behoudt zich het recht voor om de behandeling te weigeren dan wel onder bepaalde voorwaarden te aanvaarden indien Equi‘n sync de mening toegedaan is dat de voorgestelde behandeling geen of onvoldoende kans op succes heeft en dat dit niet in het belang van het dier is.

§3. Equi ‘n sync behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen vooraf een akkoordverklaring door de Klant te laten ondertekenen voor de te verrichten behandeling en de daaraan verbonden kosten en risico’s.

§4. Er wordt rekening gehouden met de wensen van de Klant, tenzij naar oordeel van Equi‘n sync dit niet bijdraagt tot een optimaal resultaat of deze wens leidt tot verstoring van de overige gang van zaken binnen de praktijk, dan wel in strijd is met wettelijke voorschriften.

§5. Op uitdrukkelijke wens van de Klant kunnen behandelingen voortijdig beëindigd worden, mits de Klant hierover tevoren met Equi‘n sync overleg heeft gepleegd. In dit overleg licht Equi‘n sync de klant in over de mogelijke gevolgen van deze beëindiging.


Artikel 5  - Kortingen

Er kunnen verminderingen of kortingen worden verleend aan de Klant. Deze verminderingen of kortingen vormen geen recht van de Klant. Bij de toekenning ervan wordt rekening gehouden met de bestaande professionele relatie tussen Equi’n sync en de Klant. Deze verminderingen of kortingen houden bovendien strikt verband met de betrokken behandeling en zijn geenszins algemeen.


Artikel 6 – Betaling

§1. De betaling voor de behandelingen door de Klant wordt als volgt verricht:

 • in contanten onmiddellijk na de behandeling of;
 • voor de afspraak door middel van een bankoverschrijving op het rekeningnummer van Equi’n sync.

§2. Equi’n sync zal, indien gewenst, een factuur voor de betreffende behandeling uitschrijven, tenzij wordt afgesproken dat de factuur op een later moment naar de Klant wordt verstuurd.

§3. In geval tijdige betaling van de verschuldigde vergoeding uitblijft, is Equi’n sync gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke aanmaning wettelijke interesten in rekening te brengen evenals alle gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten die zij gehouden is te maken ter incasso van de openstaande rekening.

§4. Equi’n sync is gerechtigd om geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling van de verschuldigde behandeling te eisen. De Klant is niet gerechtigd tot enige schuldvergelijking of korting, tenzij hiervan schriftelijk van wordt afgeweken.


Artikel 7 – Wijzigingen en annulaties

§1. Een afspraak kan geannuleerd of verplaatst worden, tot 24 uur voor de behandeling. In de mate van het mogelijke zal een nieuwe afspraak gepland worden.

§2. Indien de afspraak binnen de 24 uur voor de geplande afspraak geannuleerd of verplaatst wordt, behoudt Equi’n sync zich het recht voor om de volledige behandeling aan te rekenen.

§3. Wijziging of annulering van een behandeling om welke redenen dan ook, behoeft schriftelijke instemming van Equi ‘n sync.

§4. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt de in dit artikel bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

§5. Ingeval de Klant, om welke reden ook, de behandelingen eenzijdig annuleert nadat afspraak werd gemaakt, moet de Klant Equi’n sync vergoeden ten belope van de kosten die Equi’n sync op de datum van annulering door de Klant al heeft gemaakt voor de uitvoering van de behandelingen. Onder kosten wordt niet-limitatief begrepen: alle kosten van de voor de behandelingen reeds gereserveerde, tijd, ruimtes, eventuele apparatuur/materiaal, zaken en/of door derden reeds gemaakte kosten ten behoeve van de klant en/of dier, alsook voor de behandelingen reeds speciaal bestelde zaken.

§6. Equi’n sync kan eenzijdig de afspraak annuleren indien:

 • het vertrouwen tussen Equi‘n sync en de Klant op zo ernstige wijze is verstoord dat Equi‘n sync geen werkbare situatie meer aanwezig acht;
 • Equi’n sync van mening is dat (de voortzetting van) de behandelingen van haar redelijkerwijs niet verlangd kan worden omdat er geen redelijke kans meer is op een beoogd en/of gewenst resultaat.

De klant zal in deze gevallen van een dergelijke beslissing zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. De klant blijft verplicht de tot dan toe gemaakte behandelingskosten te voldoen.


Artikel 8 –Specifieke bepalingen voor de uitvoering

§1. De klant dient Equi’n sync voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen. 

§2. In ieder geval, verbindt de Klant zich ertoe Equi’n sync de informatie en documenten ter beschikking te stellen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de behandeling. Indien de gevraagde en nodige gegevens niet tijdig en/of onjuist zijn, heeft Equi’n sync het recht de uitvoering van de behandeling op te schorten en de extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.


Artikel 9 - Verplichtingen van de Klant

§1. Voor de uitvoering van de behandelingen dient de Klant in de volgende nodige ruimtes te voorzien om de handelingen veilig en correct uit te kunnen voeren:

 • voor fysiotherapeutische behandelingen: een geschikte, al dan niet overdekte, ruimte van minimaal 3meter x 3meter
 • voor training, revalidatie & sport coaching: een geschikte, al dan niet overdekte, ruimte van minimaal 20meter x 40 meter

§2. De Klant dient er voor te zorgen dat het dier droog en schoon is voor de aanvang van de behandeling.

§3. De Klant verbindt er zich toe tijdig aanwezig te zijn op de gemaakte afspraak, het liefst een kwartier op voorhand. De Klant brengt Equi’n sync ervan op de hoogte dat deze niet tijdig aanwezig zou kunnen zijn. Indien de klant 10 minuten na de geplande afspraak opdaagt, heeft Equi’n sync het recht de behandeling aan te passen of in te perken en toch de gehele behandeling aan te rekenen.


Artikel 10 – Middelenverbintenis

Equi’n sync is slechts gebonden door een middelenverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Equi’n sync verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de behandeling uit te voeren. Equi’n sync mag echter geen middelen inzetten die niet in verhouding staan tot het te bereiken doel. 


Artikel 11 – Beperking van de aansprakelijkheid

§1. Equi‘n sync is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover die schade voortvloeit uit door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

§2. De aansprakelijkheid van Equi’n sync is in geval van schade veroorzaakt door haar fout beperkt tot de directe en voorzienbare schade. Behoudens in geval van opzet of grove fout is Equi’n sync in geen geval aansprakelijk voor door haar fout veroorzaakte indirecte schade, zoals met name financiële of commerciële verliezen, verlies van een mogelijkheid, winstderving, de verhoging van de algemene kosten. Van opzet of grove schuld is pas sprake indien Klant dit aannemelijk heeft weten te maken.

§3. Equi‘n sync is niet aansprakelijk voor gedragsveranderingen of andere problemen bij de dieren die na de behandeling tot uiting komen.

§4. Equi’n sync is in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de interventie van een derde of van verkeerd handelen door de Klant of door een derde. Equi’n sync oefent geen behandelingen uit die normaliter door een beroepsbeoefenaar (dierenarts) worden verleend.

§5. Bovendien kan Equi’n sync niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen in geval waar het advies wordt ingewonnen door de Klant en zonder toestemming van Equi’n sync wordt meegedeeld aan derden.

§6. Equi’n sync oefent geen activiteiten uit als dierenarts. Indien en voor zover een goede uitvoering van de behandeling dit vereist, heeft Equi ‘n sync het recht en de plicht (eveneens) te verwijzen naar een dierenarts of specialist.

§7. Equi’n sync geeft advies over specifieke zaken die verband houden met de verschillende behandelingstechnieken ter bevordering van het welzijn van de dieren en die enkel binnen het kader van deze strikte beperking beschouwd moeten worden. Equi’n sync kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van ondoelmatig advies.

§8. Equi’n sync kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een annulering of uitstel van de behandeling om redenen die onafhankelijk zijn van haar wil, zoals een volledige of gedeeltelijke staking van derden bij de relatie, een natuurramp, (risico op) aanslagen of enige andere reden van overmacht zoals omschreven door de rechtspraak. In geval van een dergelijke gebeurtenis verbinden de Klant en Equi’n sync zich ertoe in onderling overleg de behandeling uit te stellen.

§9. Equi’n sync beperkt haar aansprakelijkheid tot het verzekerd bedrag in haar verzekering beroepsaansprakelijkheid.


Artikel 12 – Opschorting

§1. In geval van opschorting door overmacht, laattijdige of niet-betalingen, of enige andere reden, zullen de behandelingen door de Equi’n sync uitgesteld worden tot dat de partij weer bij machte is om te voldoen aan onderhavige overeenkomst. In het geval dat de opschorting meer dan 2 maanden duurt, beschikken beide Partijen in de mogelijkheid om voorliggende behandeling dan wel gedeeltelijk of volledig te ontbinden. In voorkomend geval, verbinden Partijen zich om dit schriftelijk aan elkaar te melden en zal er geen schadevergoeding kunnen worden gevorderd.

§2. Indien is overeengekomen dat behandeling in fasen dient te worden uitgevoerd, kan Equi‘n sync de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase met Equi 'n sync heeft teruggekoppeld.


Artikel 13 – Vertrouwelijkheid

§1. Vertrouwelijke gegevens met betrekking tot zowel de Klant als de Equi’n sync en tot derden die optreden bij de contractuele relatie, verzameld op welke wijze dan ook en voornamelijk door middel van e-mailuitwisselingen, mondelinge uitwisselingen, alsook alle toekomstige informatie, zijn uitsluitend bestemd voor de uitvoering van het contract en de communicatie tussen de partijen. Ze mogen niet worden bekendgemaakt of overgedragen aan derden die niet door de partijen zijn toegestaan.

§2. Zowel Equi’n sync als de Klant moeten de vertrouwelijkheid van de informatie in acht nemen en de informatie enkel gebruiken voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de nakoming van hun respectievelijke verplichtingen.

§3. In geval van niet-naleving van dit vertrouwelijkheidsbeginsel kunnen zowel Equi’n sync als de Klant vergoeding van de geleden schade eisen van de beschuldigde partij.


Artikel 14 – Intellectuele eigendom

§1. Alle informatie, kennis, adviezen, afbeeldingen, folders, technieken en andere creaties en behandelingen die door Equi’n sync worden ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, blijven de volledige en exclusieve intellectuele eigendom van Equi’n sync. Indien gewenst, kan de Klant op verzoek en tegen vergoeding afschriften krijgen van de in dit artikel genoemde zaken, zonder dat de intellectuele eigendom ervan wordt overgedragen aan de Klant.

§2. De volledige inhoud van de website van Equi’n sync is eigendom van Equi’n sync. Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd. Als zodanig mag deze inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of gebruikt voor andere doeleinden dan die welke eventueel aan de Klant zouden worden toegewezen, zonder de toestemming van Equi’n sync, eigenaar van de website.

§3. Equi ’n sync behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de overeenkomst verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 15 - Klachten

§1. De Klant is verplicht om de door Equi ’n sync te verrichten behandeling, adviesgesprek en/of andere uit de dienstverleningsovereenkomst voortvloeiende behandelingen onverwijld na ontvangst of na uitvoering te controleren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden.

§2. Elke klacht van de Klant, met uitzondering van de eventueel in een artikel bedoelde klachten, moet uiterlijk binnen 7 dagen na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de klacht schriftelijk worden ingediend, waarbij de poststempel als bewijs geldt. Equi’n sync verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om een minnelijke oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is. §3. Voor zover de Klant binnen de hierboven vermelde termijnen een klacht indient en voor zover Equi’n sync deze klacht aanvaardt, blijft het bedrag van de klacht beperkt tot de waarde van de betreffende behandeling.


Artikel 16 - Persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens van de klant zoals gedefinieerd in de Europese gegevensbeschermingsverordening 2016/679 (AVG) worden verwerkt in overeenstemming met deze verordening. Deze gegevens worden alleen verwerkt en bewaard voor de goede uitvoering van de contractuele relatie tussen de partijen en worden in geen geval aan derden doorgegeven met enig ander oogmerk. Raadpleeg in dit verband de website van Equi’n sync:  privacyverklaring .  


Artikel 17 - Verzamelen van getuigenissen

§1. De behandelingen die Equi’n sync voor rekening van de Klant uitvoert kunnen te allen tijde anoniem door Equi’n sync worden gebruikt voor referentiedoeleinden. Equi’n sync verbindt zich ertoe de toestemming van de Klant te verkrijgen voor verwijzingen met uitdrukkelijke vermelding van de gegevens van de Klant.

§2. Equi’n sync kan de Klant vragen om een schriftelijke, mondelinge of visuele getuigenis af te leggen over de uitvoering van de behandelingen en de persoonlijke weerslag ervan. Het staat de Klant te allen tijde vrij om te weigeren een dergelijke getuigenis af te leggen. Als hij aanvaardt, zal Equi’n sync hem vragen zijn formele instemming schriftelijk te geven. De door Equi’n sync verzamelde getuigenissen kunnen worden gebruikt voor documentaire of referentiedoeleinden.


Artikel 18 - Nietigheid

De eventuele nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van het geheel van deze algemene voorwaarden. Indien een beding nietig wordt verklaard, verbinden de partijen zich ertoe een beding van gelijke strekking te sluiten en in deze algemene voorwaarden op te nemen.

  

Artikel 19 - Toepassing van het Belgisch recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden en op elke betwisting over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden. Alle bepalingen die niet in deze algemene voorwaarden zijn voorzien, worden beheerst door het Belgische recht. 

 

Artikel 20 - Geschillenbeslechting en bevoegde rechtbanken

Bij een geschil wordt de voorkeur gegeven aan een minnelijke oplossing tussen Equi’n sync en de Klant. Indien na het minnelijk overleg echter geen akkoord mogelijk lijkt te zijn, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Equi’n sync bevoegd.