ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden


1. Definities


Dienstverlener: Equi ‘n sync, zelfstandig gevestigd Fysiotherapeut en Sport coach voor paarden, gevestigd te Zandhoven.

Hierna te noemen; Equi ‘n sync.


Klant: De opdrachtgever voor wie de diensten worden uitgevoerd. Eigenaar/ aanbieder van een paard aan wie door Equi ’n sync advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.


Diensten: Fysiotherapie behandelingen, Training, Revalidatie & Sport coaching voor paarden en pony’s en alle daaraan gerelateerde behandelingen in de ruimste zin van het woord, Hierna benoemd als Fysiotherapie behandeling, training, revalidatie en sport coaching.


Fysiotherapie behandeling: het doen van een fysiotherapeutisch onderzoek bij het paard/ pony, alsmede het verlenen van een volledige fysiotherapeutische behandeling van het paard waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een klant dan wel het paard in een consult.


Training: het uitvoeren van een fysieke training van het paard/ pony waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een klant dan wel het paard in een trainingssessie.


Revalidatie: het uitvoeren van gerichte fysieke oefentherapie onder advies van de behandelende dierenarts met het paard/pony, waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een klant dan wel het paard in een sessie revalidatie.


Opdracht: een overeenkomst conform het principe van een inspanningsverbindtenis waarbij tegen betaling van een vergoeding door de klant, de klant om een advies en/of fysiotherapie behandeling, training, revalidatie of sport coaching verzoekt en Equi ’n sync dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van Equi ‘n sync een fysiotherapie behandeling, training, revalidatie of sport coaching te starten waarbij de klant op welke wijze dan ook heeft aangegeven dit aanbod te (zullen) accepteren.


2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden


2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en alle overeenkomsten tot Fysiotherapeutische behandeling, training, revalidatie en sport coaching voor paarden/ pony’s, onder
uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.


2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Equi ‘n sync voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Al dan niet gedeponeerde voorwaarden van de klant en/of van derden zijn niet van toepassing.


2.3 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, zullen Equi ‘n sync klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, die zoveel mogelijk met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in overeenstemming zijn.


2.4. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de klant.


3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden


3.1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk bevestigd zijn door Equi ‘n sync.


3.2. In geval van afwijking op één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.


3.3. Wanneer door Equi ‘n sync gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Equi ‘n sync op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden onverlet. Ook indien Equi ‘n sync één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant hieraan geen rechten ontlenen evenals rechten voor de toekomst.


4.a Overeenkomst tot dienstverlening


4a.1. Een overeenkomst tot dienstverlening komt tot stand en wordt rechtsgeldig zodra de aanbieding van het paard voor fysiotherapie behandeling, training, revalidatie en/of sport coaching aan Equi ’n sync door de klant, wordt gevolgd door een acceptatie voor dienstverlening door Equi ‘n sync. De aanbieding van het paard kan mondeling, telefonisch, per mail en/of fysiek geschieden.


4a.2. Van acceptatie is sprake zodra Equi ’n sync een aanvang neemt met de fysiotherapeutische behandeling, training, revalidatie of sport coaching, dan wel een datum en/of tijdstip voor deze diensten heeft bepaald, dan wel een toezegging heeft gedaan om deze diensten op een nog nader te overeen te komen tijdstip te zullen uitvoeren.


4a.3. Er is eveneens sprake van een rechtsgeldige en bindende overeenkomst zodra de klant verzocht heeft om de levering van zaken of diensten anders dan een fysiotherapeutische behandeling, training, revalidatie en sport coaching en Equi ‘n sync heeft toegezegd aan dit verzoek van de klant te zullen (gaan) voldoen.


4a.4. Equi ’n sync heeft het recht om het sluiten van een overeenkomst tot dienstverlening ten aanzien van een aangeboden paard en/of de levering van bepaalde zaken en/of diensten te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen indien Equi ‘n sync van mening is dat deze geen, althans onvoldoende kans op succes hebben dan wel indien Equi ’n sync van mening is dat verdere diensten niet in het belang van het paard zijn of geen zin hebben.


4a.5. In bijzondere gevallen kan Equi ‘n sync de acceptatie afhankelijk stellen van de voldoening van een door haar bepaalde waarborgsom, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbetaling van een deel van de door Equi ‘n sync te maken kosten, dan wel vooruitbetaling te verlangen van de te maken kosten.


4a.6. Equi ‘n sync kan in door haar nader te bepalen gevallen stellen dat vooraf door de klant een akkoordverklaring getekend moet worden voor de te verrichten behandeling en de daaraan verbonden kosten en risico’s. Equi ‘n sync is te allen tijde gerechtigd bij deze akkoordverklaring om het overleggen van een geldig identiteitsbewijs te vragen.


4a.7. De overeenkomst tot dienstverlening verplicht Equi ’n sync uitsluitend tot het leveren van diensten met inachtneming van alle betrokken belangen. Equi ’n sync is evenwel niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald en/of voorzien resultaat.


4a.8. Er wordt rekening gehouden met wensen van de klant tenzij dat naar oordeel van Equi ‘n sync niet bijdraagt tot een optimaal resultaat of deze wens leidt tot verstoring van de overige gang van zaken binnen de praktijk, dan wel in strijd is met wettelijke voorschriften.


4a.9. Op uitdrukkelijke wens van de klant worden diensten voortijdig beëindigd, mits de klant hierover tevoren met Equi ‘n sync overleg heeft gepleegd. In dit overleg licht Equi ‘n sync de klant in over de mogelijke gevolgen van deze beëindiging.


4a.10. Indien een overeenkomst tot dienstverlening eenzijdig wordt geannuleerd door de klant is deze gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden, waaronder inbegrepen maar niet uitsluitend: alle kosten van de voor de diensten reeds gereserveerde: tijd, ruimtes, eventuele apparatuur, zaken en/of door derden reeds gemaakte kosten ten behoeve van de klant en/of dierklant alsmede voor de diensten reeds speciaal bestelde zaken.


4a.11. Equi ’n sync kan eenzijdig de (voortzetting van) overeenkomst tot dienstverlening annuleren indien:


a. het vertrouwen tussen Equi ‘n sync en de klant op zo ernstige wijze is verstoord dat Equi ‘n sync geen werkbare situatie meer aanwezig acht.

b. Equi ’n sync van mening is dat (voortzetting van de) diensten van haar redelijkerwijs niet verlangd kan worden omdat er geen redelijke kans meer is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
c. de klant zal van een dergelijke beslissing zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. De klant blijft verplicht de tot dan toe gemaakte behandelingskosten te voldoen.


4b. Omvang van de dienstverlening


4b.1. De dienstverlening die Equi ‘n sync aan de klant zal leveren omvat de fysiotherapeutische behandeling, training, revalidatie en/ of sport coaching voor paarden/ pony’s en alle daaraan gerelateerde handelingen mondeling of schriftelijk overeengekomen.


4b.2. Equi ‘n sync adviseert de klant na een intakegesprek op basis van de door de klant verstrekte informatie en eigen waarneming van Equi ‘n sync.


4b.3. Equi ‘n sync zal de fysiotherapeutische behandeling, training, revalidatie en/ of sport coaching naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.


4b.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de dienstverlening dit vereist, heeft Equi ‘n sync het recht en de plicht (eveneens) te verwijzen naar een dierenarts of specialist.


4b.5. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Equi ‘n sync aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de fysiotherapeutische behandeling, training, revalidatie en of sport coaching tijdig en juist aan Equi ‘n sync worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig en/of juist aan Equi ‘n sync zijn of kunnen worden verstrekt, heeft Equi ’n sync het recht de uitvoering van de fysiotherapeutische behandeling, training, revalidatie en of sport coaching op te schorten en de extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.


4b.6. Voor fysiotherapeutische behandelingen, training, revalidatie en sport coaching zal de klant voor een geschikte, al dan niet overdekte, ruimte zorgen van minimaal 3x3 meter (voor fysiotherapeutische behandelingen) of 20 x 40 meter (voor training, revalidatie & sport coaching) om deze handelingen veilig & correct uit te kunnen voeren.


4b.7. De klant dient er voor te zorgen dat het paard droog en schoon is voor aanvang van de dienstverlening.


4b.8. Equi ‘n sync is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover die schade voortvloeit uit door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Equi ‘n sync kenbaar behoorde te zijn.


4b.9. Indien is overeengekomen dat de fysiotherapeutische behandeling, training, revalidatie en/ of sport coaching in fasen zal worden uitgevoerd kan Equi ‘n sync de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase met Equi  'n sync heeft teruggekoppeld.


5. Annulatie


5.1. Indien de klant verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn (of Equi ’n sync niet kan ontvangen) dient hij Equi ’n sync hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.


5.2. Wijziging of annulering van een opdracht om welke redenen dan ook, behoeft schriftelijke instemming van Equi ‘n sync.


5.3. Indien de klant geen, of korter dan een etmaal (24 uur) vóór genoemd tijdstip, bericht van verhindering aan Equi ‘n sync geeft, is Equi ’n sync gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de klant in rekening te brengen.


5.4. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt de in lid 2 van dit artikel bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.


6. Tarieven


6.1. De overeenkomst verplicht de klant tot betaling conform de tarieven van Equi ‘ n sync. De diensten en eventuele reiskosten zullen tegen de mondeling overeengekomen en op de website vermelde tarieven worden geleverd. Op verzoek van de klant worden hem de tarieven voorafgaand aan de fysiotherapeutische behandeling, training, revalidatie en/ of sport coaching toegezonden.


6.2. Equi ’n sync geniet van de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. De genoemde tarieven zijn exclusief BTW en andere wettelijke heffingen.


6.3. Aan de klant kan op zijn verzoek vooraf een raming van de te verwachten kosten worden verstrekt. Aan deze raming kunnen geen rechten worden ontleend aangezien het nadrukkelijk slechts een schatting betreft.


6.4. Kostenramingen dienen door Equi ‘n sync en de klant te zijn voorzien van een schriftelijke aantekening voor zijnde gezien en akkoord bevonden. Dit om eventuele toekomstige misverstanden te voorkomen.


6.5. Kostenramingen omvatten uitsluitend de op deze raming specifiek vermelde de fysiotherapeutische behandelingen, trainingen, revalidatie en/ of sport coaching. De kosten van vervolgsessies, nabehandelingen en/of onverwachte dan wel al dan niet voorzienbare complicaties zijn nimmer bij een afgesproken dan wel geschatte prijs inbegrepen en komen altijd volledig voor rekening van de klant. Zodra dit aan de orde gaat komen zal hierover de klant meteen benadert worden om hierover afspraken te maken.


6.6. Indien lonen en prijzen een wijziging ondergaan, is Equi ‘n sync gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar vooraf schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt. Dit geldt niet voor een reeds ondertekende offerte.


7. Betaling


7.1. Betaling geschiedt vooraf, door storting op een door Equi ‘n sync aan te wijzen bankrekening of contant direct na een consult.


7.2. Een beroep op enige aftrek of schuldvergelijking zijdens de wederpartij is nimmer toegestaan. Van dat recht wordt uitdrukkelijk afstand gedaan.


7.3. Afwijkende betalingsafspraken zijn uitsluitend bindend wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen. Indien sprake is van een andere wijze van betaling, dient de betaling te geschieden binnen de op de factuur aangegeven datum. Ingeval van een betalingsregeling worden de door Equi ’n sync bepaalde extra kosten bij klant in rekening gebracht.


7.4. Klant is automatisch in verzuim bij het verstrijken van de betalingstermijn zonder sommatie of in gebrekenstelling.


7.5. Wanneer de rekening na tevoren vermelde betalingstermijn nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de klant Equi ‘n sync een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de dan geldende wettelijke rente.


7.6. In geval van buitengerechtelijke invordering is klant naast de hoofdsom en de rente de gebruikelijke incassokosten verschuldigd.


7.7. In geval van gerechtelijke invordering, waaronder een faillissementsaanvrage, blijft de wederpartij naast de gerechtelijke kosten, waaronder mede inbegrepen de advocaatkosten, tevens rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.


7.8. Equi ’n sync is gerechtigd een voorschot ten bedrage van de volledige opdrachtsom als vooruitbetaling te verlangen.


7.9. Betaling door een verzekeraar of een derde heeft kwijting tot gevolg voor zover de waarde van die betaling overeenstemt met het bedrag van de vordering op klant.


8. Aansprakelijkheid


8.1. Equi ’n sync wijst elke aansprakelijkheid vanwege een mogelijke wanprestatie van de hand, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van Equi ‘n sync. Van opzet of grove schuld is pas sprake indien klant dit aannemelijk heeft weten te maken.


8.2. Equi ‘n sync is niet aansprakelijk voor gedragsveranderingen of andere problemen bij het paard die na behandeling tot uiting komen.


8.3. Equi ‘n sync is niet aansprakelijk voor het handelen van klanten en daaruit vloeiende gevolgen.


8.4. Indien Equi ‘n sync op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag vermeld op de factuur c.q. het bedrag waarop Equi ‘n sync op grond van zijn verzekering aanspraak kan maken. Aan klant zal op diens verzoek kosteloos een afschrift van de betreffende verzekeringspolis ter beschikking worden gesteld.


8.5. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten. Onder indirect schade is in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijf)stagnatie.


9. Overmacht


9.1. Equi ‘n sync en de klant zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.


9.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop Equi ‘n sync geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Equi ‘n sync niet in staat is de verplichtingen na te komen.


9.3. Equi ‘n sync heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Equi ‘n sync zijn verplichtingen had moeten nakomen.


9.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


9.5. Voor zover Equi ‘n sync ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Equi ’n sync gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk bij de klant in rekening te brengen. De klant is gehouden deze rekening te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


10. Geheimhouding


10.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


10.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Equi ’n sync gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Equi ‘n sync zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Equi ’n sync niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


11. Privacy


11.1. De gegevens van het contactformulier worden enkel gebruikt in het kader van een goede dienstverlening, of om de nodige informatie te kunnen verstrekken. Deze gegevens worden verder niet bewaard.


11.2. De gegevens die tijdens de behandeling verstrekt werden worden toegevoegd aan het dossier van het paard of pony, dit om kwalitatieve opvolging van het dossier te kunnen garanderen. Deze gegevens worden niet aan derden gedeeld zonder schriftelijke toestemming van de klant.


11.3. gegevens die van belang kunnen zijn voor andere deskundigen waarnaar door Equi ’ n sync wordt doorverwezen in het belang van een goede dienstverlening voor het paard of pony, worden op aanvraag van de klant verstrekt aan de betreffende deskundige.


12. Eigendom


12.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Equi ’n sync zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.


12.2. Alle informatie, kennis, adviezen, afbeeldingen, folders, technieken en/of ideeën vergaard en ontwikkeld voor en/of toegepast bij de uitvoering van een offerte, overeenkomst of uitvoering van de opdracht, blijven het intellectueel eigendom van Equi ’n sync. Deze is te allen tijde gerechtigd vrijelijk over deze informatie te beschikken.


12.3. Alle door Equi ‘n sync voor de fysiotherapeutische behandeling, training, revalidatie en/of sport coaching gebruikte hulpmiddelen, originele afschriften, (paard)klantkaarten en alle andere bescheiden en /of informatiedragers die betrekking hebben op het paard blijven te allen tijde eigendom van Equi ‘n sync.


12.4. Klant kan op verzoek tegen vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van de in lid 2 van dit artikel genoemde zaken.


12.5. De in lid 2 van dit artikel genoemde zaken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Equi ‘n sync en de klant en mogen niet door klant zonder voorafgaande toestemming van Equi ‘n sync worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.


12.6. Equi ’n sync behoudt het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


13. Klachtenregeling


13.1. De Klant is verplicht om door Equi ’n sync te verrichten dienstverlening adviesgesprek en/of andere uit de dienstverleningsovereenkomst voortvloeiende diensten onverwijld na ontvangst of na uitvoering te controleren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden.


13.2. Klachten over de onder lid 1 van dit artikel genoemde door Equi ’n sync verrichte handelingen dient klant binnen 7 dagen nadat het gebrek en/of de onvolkomenheid aan de klant kenbaar is geworden of had kunnen worden mondeling aan Equi ‘n sync kenbaar te maken en vervolgens uiterlijk binnen 7 dagen nadat klant zijn klacht mondeling kenbaar heeft gemaakt te worden gevolgd door zijn schriftelijke bevestiging van de klacht. Ingeval van overschrijding van een van deze termijnen vervalt iedere aanspraak tegen Equi ‘n sync betreffende een gebrek of onvolkomenheid.


13.3. Indien Equi ‘n sync de in lid 3 van dit artikel genoemde klacht gegrond acht heeft Equi ’n sync te allen tijde het recht en dient hij daartoe door klant in de gelegenheid te worden gesteld om:


a. de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten indien zulks redelijkerwijs nog mogelijk is;
b. het gebrek of de onvolkomenheid alsnog weg te nemen dan wel een artikel of dienst te leveren zonder dat gebrek of die onvolkomenheid indien zulks redelijkerwijs nog mogelijk is;
c. het door klant verschuldigde bedrag te crediteren onder teruggave van het artikel met dat gebrek of die onvolkomenheid;
zulks ter keuze van Equi ‘n sync.


14. Geschillenregeling


14.1. Op alle (dienstverlening)overeenkomsten tussen Equi ’n sync en klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.


14.2. Indien een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de rechtbank, is de rechtbank van het arrondissement waarbinnen Equi ‘n sync gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van Equi ‘n sync een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.


14.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


15. Wijziging & depot van de Algemene Voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd van toepassing. Laatst gewijzigd op 2 maart 2022