PRIVACY VERKLARING

Privacyverklaring Equi n sync


Equi ‘n sync respecteert de privacy van iedereen die ermee in contact komt.
De persoonlijke informatie die u Equi ‘n sync verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met
de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 


In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Equi ‘n sync met
persoonsgegevens om gaat. Dit brengt met zich mee dat:


•Uw persoonsgegevens verwerk worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd wordt als deze nodig zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen werden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Equi ’n sync op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.


Met het verstrekken van uw gegevens heeft u toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens zoals in deze overeenkomst is opgesteld. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Equi ‘n sync rust.


Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers:
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Equi ’n sync verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:


• Administratieve doeleinden;

• communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
• uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
• ervoor zorgen dat de inhoud van de website zo effectief mogelijk voor u en voor uw computer gepresenteerd wordt;
• u voorzien van informatie, producten of diensten waar u mij om verzoekt of waarvan ik denk dat u erin geïnteresseerd zou kunnen zijn en ten aanzien waarvan u uw toestemming heeft gegeven om voor dit doel te benaderd te worden;


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:


• De overeengekomen opdracht, zowel schriftelijk als mondeling.


Voor bovenstaande doeleinden kan Equi ’n sync de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Persoonsgegevens klanten:
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Woonadres


Persoonsgegevens leveranciers:
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• (Zakelijk) Telefoonnummer
• (Zakelijk) E-mailadres


Uw persoonsgegevens worden door Equi ‘n sync opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-- /lobbycontacten en/of /lobbycontacten en/of geïnteresseerde:
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Equi ’n sync verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden:


• Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsberichten en/of gerichte contacten.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:


• Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op sociale media.


Voor bovenstaande doeleinden kan Equi ’n sync de volgende persoonsgegevens
van u vragen:

Persoonsgegevens prospect, stakeholder--/lobbycontacten en/of /lobbycontacten en/of geïnteresseerde:

• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres.


Uw persoonsgegevens worden door Equi ‘n sync opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder- /lobbycontacten en/of geïnteresseerde.


Overige bepalingen

Welke gegevens worden verwerkt middels de website?

Voor het leggen van contact vraagt Equi ’n sync u om bepaalde gegevens in te vullen in de velden op het formulier onder “contact” op de website. Die gegevens zijn nodig voor een zo volledig mogelijke beantwoording van uw informatie aanvraag.


Bewaartermijnen
Equi ’n sync bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan Equi ‘n sync geeft kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven
doeleinden. Met derden worden hierin uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Equi ‘n sync geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst afgesloten werd, tenzij dit wettelijk verplicht en
toegestaan is (bv bij gerechtelijk onderzoek). Tevens kan Equi ‘n sync persoonsgegevens delen met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor
geeft.


Beveiliging
Equi ’n sync heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
• Alle personen die namens Equi ’ n sync van uw gegevens kennis kunnennemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• Equi ’n sync hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
• Equi ’n sync maakt gebruik van pseudoniemen en encryptie vanpersoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• Equi ‘n sync test en evalueert regelmatig de maatregelen genomen werden.


Binnen de EU
Equi ’n sync verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen
Equi ‘n sync verstrekt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen <18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming werd gegeven
door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Gegevens over gebruik van de website en cookies
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de
browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze
gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit
Persoonsgegevens.


Uitnodigingen en overige mailingen
Indien u klant bent van Equi ‘n sync of indien u informatie aanvraagt, kan Equi ‘n sync uw emailadres mogelijk gebruiken om u op (on)regelmatige basis te informeren over relevante dienstverlening. U kunt altijd aangeven geen mailingen meer te willen ontvangen door contact op te nemen met Equi ’n sync, info@equinsync.be


Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet
U kunt mij schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie. Indien u meer informatie wilt over Equi ‘n
sync, ons privacy beleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via bovenstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacy toezichthouder.


Aanpassen privacy verklaring
Equi ’n sync behoud zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. De gebruiker wordt
geadviseerd om regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 02 maart 2022.